Menu główne

Zarejestruj się

Regulamin i ochrona danych

Regulamin korzystania z serwisu internetowego przepisdlaciebie.pl

obowiązujący od dnia 15.12.2014r.

(dalej: „Regulamin”)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu przepisdlaciebie.pl oraz aplikacji przepis dla ciebie na android oraz iOS na telefon komórkowy (dalej zwane łącznie: „Strona internetowa”), administratorem którego jest Visual Gastronomy Media Kft., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona i prowadząca działalność zgodnie z prawem Węgier (siedziba: Hungary, 2013 Pomáz, Garat utca 8, numer w rejestrze przedsiębiorców: 13-09-171392, adres email: info@przepisdlaciebie.pl, dalej: „Administrator”)

2. Rejestrując się na Stronie internetowej, Pan/Pani jako Użytkownik (dalej: „Użytkownik”) akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

- dostęp do sieci Internet,

- zainstalowana przegladarka internetowa,

- telefon komórkowy z systemem operacyjnym android lub iOS.

4. Administrator udostępnia bezpłatnie zasoby Strony internetowej, w związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki:

- przeglądanie Strony internetowej jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji lub podawania danych osobowych,

- korzystanie ze Strony internetowej poprzez m.in.umieszczanie na niej treści oraz wypowiadanie się wymaga rejestracji, w trakcie której Użytkownik ma obowiązek podać następujące dane osobowe (płeć, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło), a także zapoznać się i zaakceptować Regulamin, podanie danych osobowych jest dobrowolne,

- niezwłocznie powiadomi Administratora o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu identyfikatora Użytkownika,

- Strona internetowa przeznaczona jest dla Użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,

- Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, Administrator na adres e-mail Użytkownika może przesyłać newslettery zawierające oferty własnych produktów i produktów kontrahentów w celach sprzedażowych i marketingu bezpośredniego.

5. Adminstrator ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia usunąć konta Użytkowników, którzy nadużyli imienia i nazwiska, podobizny, adresu e-mail jakiejkolwiek innej osoby lub innych informacji jej dotyczących. Użytkownik wraz z rejestracją zobowiązuje się, że swobodnie redagowana przez niego treść listów, jak również umieszczone lub udostępniane przez niego na profilu dane, informacje i zdjęcia nie będą naruszały praw ani uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich. W momencie powzięcia przez Administratora wiadomości o domniemanym nieuprawnionym wykorzystaniu nazwy użytkownika lub innym nadużyciu, ma on prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Strony internetowej do czasu zakończenia procesów kontrolnych.

6. Adminstrator ma prawo odmówić świadczenia usługi dowolnemu Użytkownikowi.

 

II. Zasady przesyłania treści, postanowienia dotyczące praw autorskich

1. Strona internetowa jako baza danych stanowi utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Administratorowi. Wszelkie treści udostępniane na Stronie internetowej przez Administartora są chronione prawem autorskim, wyłączne prawo do korzystania z treści i udzielania zezwoleń na korzystanie z nich przysługuje Administratorowi. Treści udostępnione przez Adminstratora na Stronie internetowej mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego przez ustawę z 04 lutegoz 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: U.p.a.).

2. Użytkownik Strony Internetowej oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie majątkowe do wszystkich przesyłanych i udostpnianych na Stronie internetowej treści oraz, że zamieszczenie tych treści na Stronie internetowej nie narusza praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich. Treści udostępniane przez Użytkowników na Stronie internetowej chronione są prawem autorskim i mogą być wykorzystane przez innych Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku przewidziango przez U.p.a..

3. Jeżeli Użytkownik zamierza pobrać na swoją stronę internetową treść ze Strony internetowej (za wyjątkiem przepisów kulinarnych), może to uczynić wyłącznie w taki sposób, że pobierze ze Strony internetowej tytuł artykułu i krótkie streszczenie jego treści (lead) bez elementów graficznych, w całości i w niezmienionej formie, a następnie podając źródło umieści pod tytułem, bądź pod leadem, hiperłącze (bezpośredni link) prowadzące do pełnej treści artykułu.

4. Jeżeli Użytkownik zamierza pobrać na swoją stronę internetową przepis kulinarny ze Strony internetowej, może to uczynić wyłącznie w taki sposób, że za wcześniejszym pisemnym zezwoleniem Administratora albo innego Użytkownika, który umieścił tam przepis kulinarny, umieści pełny tytuł przepisu, bez elementów graficznych, a następnie umieści pod tytułem, bądź pod leadem, hiperłącze prowadzące do przepisu.

5. Pobranie treści w inny sposób lub w odmiennym zakresie narusza prawa autorskie Administratora albo Użytkownika, który zamieścił przepis kulinarny na Stronie internetowej i w każdym przypadku pociąga za sobą konsekwencje prawne; wszelkie wykorzystanie treści wykraczające poza ograniczenia ustawowe jest dopuszczalne wyłącznie za wcześniejszym pisemnym zezwoleniem Administratora albo Użytkownika, który zamieścił przepis kulinarny na Stronie internetowej.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną przez niego na Stronie internetowej, w tym przede wszystkim, ale nie tylko, za zdjęcia, dane osobowe, rozmowy, listy, klasyfikacje, wiadomości prywatne, a także za konsekwencje wszystkich treści na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujace przepisy prawa.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wraz z przesłaniem na Stronę internetową każdej treści słownej i graficznej (np. przepis kulinarny, zdjęcie profilowe, zdjęcie potrawy), przenosi na Administratora na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych niewyłączne prawo do korzystania z niej, przenaszalne na osoby trzecie, z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi wynagrodzenie. Administrator w ramach prawa do korzystania z przesłanych treści ma prawo korzystać z nich, rozpowszechniać, powielać, przerabiać lub przenosić, udzielać osobom trzecim zezwolenia na korzystanie w zakresie prawa do korzystania, które mu przysługuje, bądź w jakikolwiek inny znany sposób wykorzystywać, w części lub całości, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Użytkownik wraz z przesłaniem treści zrzeka się wynagrodzenia z tego tytułu.

8. Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w związku z treścią zamieszczoną przez Użytkownika na Stronie internetowej. Użytkownik, który przesłał treść, wraz z jej przesłaniem przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w razie postępowania w sprawie naruszenia prawa do zamieszczonej treści, prowadzonego przez odpowiednie organy, bądź w związku z innymi roszczeniami tych organów lub osób trzecich; jednocześnie przed przesłaniem treści jest zobowiązany zdobyć wszelkie zezwolenia i uprawnienia niezbędne do jej udostępnienia.

9. Administrator ma prawo nadzoru nad informacjami, danymi i treściami udostępnianymi na Stronie internetowej, nie ma jednak takiego obowiązku. Administrator, będący usługodawcą pośrednim, nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator bez wcześniejszego powiadomienia usuwa materiały, które są niezgodne z prawem, naruszają dobra osobiste lub uczucia religijne innych osób, są nieuczciwe, przedstawiają przemoc, są obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, bądź z innego powodu przez niego zakwestionowane.

11. Administrator w taki sam sposób postępuje w przypadku materiałów, które naruszają dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i pokrewne lub inne prawa własności, bądź postanowienia niniejszego Regulaminu. W takich przypadkach Administrator usuwa konto Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

 

III. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator wyłącza wszelką odpowiedzialność za autentyczność, treść, kompletność, zgodność z prawem, wiarygodność, skuteczność lub dostępność umieszczonych przez Użytkowników na Stronie internetowej informacji i materiałów. Administrator wyłącza wszelką odpowiedzialność za zachowanie Użytkowników.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze Strony internetowej wyłącznie na własną odpowiedzialność i akceptuje, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezawinione przez Administratora szkody powstałe w trakcie korzystania ze Strony internetowej, a w szczególności za nieudaną potrawę.

3. Użytkownik ma obowiązek uczynić wszystko, czego można od niego oczekiwać w celu ochrony swoich danych osobowych, zwłaszcza hasła służącego do korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wydarzenia i czynności, które są konsekwencją zawinionego przez Użytkownika nieuprawnionego wykorzystania jego identyfikatora lub hasła.

 

IV. Podstawowe zasady moderacji stosowane przez Administratora

1. Administrator nie moderuje forów i wypowiedzi pod artykułami i przepisami kulinarnymi.

2. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie za treści przez siebie redagowane. Jednocześnie Administrator ma prawo usuwać wypowiedzi, które naruszają dobra osobiste, prawa mniejszości, zasady konstytucyjne, lub są utrzymane w tonie ordynarnym, wulgarnym, nieeleganckim, grubiańskim, gdy tylko poweźmie o nich wiadomość.

3. Administrator ma prawo usunąć bez wcześniejszego powiadomienia, ostrzeżenia i uzasadnienia konta Użytkowników, którzy w związku z organizowanymi konkursami w jakikolwiek sposób naruszają prawo, bądź zachowują się w sposób ordynarny, wulgarny, nieelegancki, grubiański, gdy tylko poweźmie o tym wiadomość.

4. Ilekroć Użytkownik spotka się z wypowiedziami o powyżej określonych cechach lub zawierającymi inne kwestionowane treści, może ten fakt zgłosić pod adresem: info@przepisdlaciebie.pl.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i załączniki (zdjęcia, pliki audio i video, inne media) umieszczone przez odwiedzających na jego forach i innych stronach, na których świadczy usługę. Osoba umieszczająca wiadomość i załączniki ponosi za nie odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

V. Naprawienie szkody, odszkodowanie

1. Administrator wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania za jakiekolwiek niezawinione przez Administratora szkody powstałe na skutek pobrania Strony internetowej lub jej niedostępności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego lub niekompletnego podania danych podczas rejestracji. Administrator nie moderuje treści pobranych na skutek otworzenia zewnętrznych odnośników umieszczonych na Stronie internetowej przez Użytkowników. Administrator na wniosek uprawnionego może usunąć lub zmienić link.

2. Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność w związku z wypowiedziami Użytkowników na Stronie internetowej oraz treścią publikowanych przez nich na Stronie internetowej ofert, ogłoszeń, informacji.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że uwolni Administratora od roszczeń osób trzecich związanych lub wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, w tym roszczeń wszelkiej natury i wszelkiego rodzaju, kosztów wynikających z jakichkolwiek żądań, braków, szkody (rzeczywistej i następczej), kosztów postępowania i kosztów adwokackich. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika na piśmie o roszczeniu, procesie lub postępowaniu.

 

VI. Procedura reklamacji

1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony internetowej powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie pocztą na adres Administratora lub pocztą e-mail na adres: info@przepisdlaciebie.pl.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze Strona internetową.

4. Reklamacje zgłoszone z zachowaniem warunków określonych w ust. 1-3 powyżej będą rozpatrywane w terminie 14 dni od prawidłowgo ich zgłoszenia.

 

VII. Informacja o ochronie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji zostają umieszczone w zbiorze danych Administratora. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora i przetwarzanie przez niego swoich danych osobowych. Cel przetwarzania danych: sporządzanie statystyki odwiedzin, zapewnienie jak najwyższej jakości i skutecznego funkcjonowania Strony internetowej, przesyłanie newslettera, wykorzystanie w celach marketingu bezpośredniego.

2. Jeżeli na stronie rejestracji Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, Administrator na adres e-mail Użytkownika może przesyłać newslettery zawierające oferty własnych produktów i produktów kontrahentów w celach sprzedażowych i marketingu bezpośredniego.

Newslettery mogą zawierać także ogłoszenia dotyczące produktów i usług Administratora oraz jego kontrahentów. Jeżeli Użytkownik zamierza zrezygnować z otrzymywania newslettera, może to zrobić poprzez kliknięcie na link „rezygnuję” zamieszczony w newsletterze, bądź wysyłając wiadomość na adres info@przepisdlaciebie.pl.

3. Podanie danych podczas rejestracji jest w każdym przypadku dobrowolne. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić dane podane podczas rejestracji lub zażądać ich trwałego usunięcia.

4. Podczas pobierana poszczególnych części Strony internetowej na komputerze Użytkownika Administrator automatycznie umieszcza niewielkich rozmiarów pliki zawierające w pewnych przypadkach dane osobowe Użytkownika („cookie”). O tym fakcie Użytkownik nie będzie więcej informowany przez Administratora. Pliki te są niezbędne do funkcjonowania poszczególnych części Strony internetowej; podczas kolejnych odwiedzin starsze pliki trafiają do Administratora.

5. Wraz z wejściem na Stronę internetowa, z poszczególnych parametrów komputera i jego adresu IP tworzony jest plik dziennika (log file). Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych, Administrator może z nich korzystać tylko w celu rozwijania Strony internetowej, za wyjątkiem przypadków, gdy zobowiązuje go do tego przepis prawa lub organy władzy. W poszczególnych przypadkach adres IP oraz plik dziennika mogą stanowić dane osobowe.

6. Administrator podejmie wszelkie środki ostrożności w związku ze zbiorem danych osobowych, aby informacje dotyczące Użytkownika były przechowywane w bezpiecznym środowisku. Dostęp do zarejestrowanych danych ma Administrator, a do danych publicznych również inni Użytkownicy lub odwiedzający portal. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator nie udostępni osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Nie dotyczy to ewentualnego przekazywania danych w ramach obowiązku nałożonego przez ustawę, co może mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Przed udostępnieniem danych w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez organy władzy Administrator zbada w odniesieniu do wszystkich poszczególnych danych, czy rzeczywiście w danym przypadku ma obowiązek i podstawę prawną ich przekazania.

8. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora dobrowolnie podanych przez niego danych osobowych w granicach określonych ustawą w trakcie działalności reklamowej Administratora. Podanie danych podczas rejestracji jest w każdym przypadku dobrowolne.

9. Umieszczanie danych osobowych w zbiorze danych i ich przetwarzanie odbywa się stosownie do przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać bezpłatnej informacji dotyczącej przetwarzania danych, korekty swoich danych lub natychmiastowego usunięcia swoich danych przez administratora danych bez podawania przyczyny.

10. Administrator zgłosił działalność w zakresie przetwarzania danych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Określenie czynności przetwarzania danych:

Rejestracja na Stronie internetowej, newsletter, logowanie, konkursy.

 

Numer w rejestrze:

 

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Visual Gastronomy Media Kft.

siedziba: Hungary, 2013 Pomáz, Garat utca 8.

numer w węgierskim rejestrze przedsiębiorców: 13-09-171392

email: info@przepisdlaciebie.pl

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo w dowolnym momencie jednostronnie zmienić niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego przepisdlaciebie.pl oraz wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Administratora oraz na Stronie internetowej.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane ze Stroną internetową będą rozstrzygały sądy powszechne, których właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Najnowsze komentarze

Newsletter

Co mam w lodówce?

Pomożemy Ci znaleźć przepis, możesz zaraz zabierać się za gotowanie.

Menu odnośników dodatkowych

made by zwoelf